A Múzeum

Az Orosz­kai Had­tör­té­ne­ti Múze­um a Kár­pát-meden­ce leg­na­gyobb har­ci esz­kö­zök­ből álló magán­gyűj­te­ménnyé­vel ren­del­ke­zik, mely a II.világháború ide­jén a helyi front három hónap­já­nak hadi ese­mé­nye­i­re helye­zi a hang­súlyt, hiány­pót­ló­an bemu­tat­va a Magyar Kirá­lyi Hon­véd­ség elit gya­log­sá­gi egy­sé­gé­nek, a pápai ejtő­er­nyő­sök­ből és repü­lő lövé­szek­ből álló, Hor­thy-test­őr­ség­gel kiegé­szí­tett Szent Lász­ló had­osz­tály sorsát.

A párat­lan gyűj­te­ményt fel­so­ra­koz­ta­tó két­szin­tes főépü­let­ben ‑amely­be a Pár­kányt és Esz­ter­go­mot össze­kö­tő – 1944 végén lerom­bolt – Mária Valé­ria híd meg­men­tett ere­de­ti kor­lát­jai között lépünk be- való­di idő­uta­zá­son vehe­tünk részt.

A ren­ge­teg fegy­ver, gya­log­sá­gi ásó, kulacs, csaj­ka, lőszer, harc­ko­csi, ágyú, egyen­ru­ha, fény­kép, jel­vény és kitün­te­tés mel­lett, élet­nagy­sá­gú dio­rá­mák között ismer­het­jük meg töb­bek között az üzem­anyag­rak­tá­rat őrző német rend­őrt, a bun­ker­ben meg­bú­vó kato­ná­kat, és Karády Kata­lint hall­gat­va mereng­he­tünk a har­cok­ra készü­lő, vagy éppen az ebéd­jü­ket fogyasz­tó magyar kato­nák­kal azon, hogy vajon mi tör­té­nik „Vala­hol Oroszországban”.

A kézi­fegy­ve­rek szá­ma jelen­leg kb. 400 dara­bot tesz ki. De nem csak relik­vi­ák, egyen­ru­hák és kézi­fegy­ve­rek sora­koz­nak itt szá­zá­val. Repü­lő­gép ron­csok, nehéz­fegy­ve­rek, műkö­dő­ké­pes harc­jár­mű­vek és külön­bö­ző tüzér­sé­gi esz­kö­zök gon­dos­kod­nak arról, hogy a kicsi gye­re­kek­től a hoz­zá­ér­tő fel­nőt­te­kig min­den láto­ga­tó­nak tát­va marad­jon szája.

Aki köze­lebb­ről is meg­is­mer­né a hábo­rús embe­ri sor­so­kat, az órá­kon át tar­tó elfog­lalt­ság­ra talál a múze­um falai között. Itt min­den tárgy­nak tör­té­ne­te van.

A lel­kes érdek­lő­dő meg­lát­hat­ja a civil lakos­ság határ­ta­lan lele­mé­nyes­sé­gét is. Meg­tud­hat­ja pél­dá­ul, hogy milyen tányér­ból evett annak ide­jén a kémén­di isko­la tör­té­ne­lem­ta­ná­rá­nak kutyá­ja, hogyan lett egy orosz sisak­ból bog­rács vagy mal­ter­sze­dő fánd­li, mire lehet fel­hasz­nál­ni a kika­la­pált pán­cél­mel­lényt, milyen funk­ci­ó­ja volt a Garam­szent­be­ne­dek felett kény­szer­le­szál­lást vég­re­haj­tó ame­ri­kai piló­ta nad­rág­já­ban talál­ha­tó huzalnak.

Arra is választ kap­hat, hogy egy Ilju­sin távol­sá­gi bom­bá­zó 23 mm-es gép­ágyú­já­ra mikép­pen fut fel a sző­lő, vagy mi köze van a tyú­kok­nak a Pár­duc harc­ko­csi akná­ra futott kerekéhez.

A múze­um leg­be­cse­sebb kiál­lí­tá­si tár­gya a vilá­gon egye­dül­ál­ló: A kőhíd­gyar­ma­ti erdő­ben egy rob­ba­nás követ­kez­té­ben a Szent Lász­ló had­osz­tály egyik kato­ná­já­nak sisak­ja egy kis fács­kán kötött ki, amely az idők során tel­je­sen átnőtt raj­ta. Az így lét­re­jött fur­csa kom­po­zí­ció a ter­mé­szet ere­jét és az újjá­szü­le­tést hirdeti.

Aki eljön ide, az egy idő­re iga­zán átél­he­ti és átérez­he­ti, hogy mi is tör­tént a vidé­kün­kön, és min­den cso­dá­lat és tisz­te­let mel­lett úgy akar majd élni, hogy ilyes­mi­re soha töb­bé ne kerül­hes­sen sor.