O Múzeu

Vojens­ké his­to­ric­ké múze­um v Poh­ron­skom Rus­ko­ve má najväčšiu súk­rom­nú zbi­er­ku vojens­kej tech­ni­ky v Stred­nej Euró­pe, kto­rá sa zame­ria­va na vojens­ké uda­los­ti troch mesia­cov miest­ne­ho fron­tu počas 2. svet­ovej vojny, prib­ližu­je osudy nemec­ko-maďarských a sovi­et­s­kych voja­kov, kto­rí bojova­li v tých­to lokalitách.

Na dvoch pos­cho­diach hlav­nej budovy múzea sú vys­ta­ve­né jedi­neč­né voj­no­vé zbi­er­ky, čo Vás zave­die do minulosti.

Nes­mi­er­ne množst­vo zbra­ní, pechotných rýľov, čaj­ky, muní­cie, bojo­vé vozid­lá, kanóny, rov­nošaty, fotog­ra­fie, pop­ri odz­na­kov a vyz­na­men­aní dio­rámy životných veľ­kos­tí. Tu môže­me vidi­eť nemec­ké­ho voja­ka stráži­a­ci sklad pohonných hmôt, v bunk­ri skry­té­ho voja­ka. Pri počú­va­ní dobových hit­ov sa môže­me spo­lu zamys­li­eť s vojak­mi, kto­rí obe­du­jú, túžia po miery, no nap­ri­ek tomu sa prip­ra­vu­jú na boj.

V múzeu v súčas­nos­ti vys­ta­vu­je­me prib­liž­ne 400 kusov ruč­nej zbra­ne. Nie len relik­vie, rov­nošaty, a ruč­né zbra­ne sú prí­tom­né vo veľ­kom poč­te, ale si návš­tev­ní­ci môžu poz­ri­eť aj vra­ky liet­adi­el, ťaž­ké zbra­ne, funkč­né bojo­vé vozid­lá, del­ost­re­lec­ké nás­tro­je, čo urči­te prip­ra­ví mladým ale aj starším návš­tev­ní­kom záži­tok na celý život.

Kto má záu­jem bližšie spoz­nať dejiny a život ľudí počas 2. svet­ovej vojny, ten medzi sten­a­mi múzea hodiny môže zotr­vať, totiž tu každý pred­met má svoj príbeh.

Nadšený návš­tev­ník môže vidi­eť aj bezh­ra­nič­nú vyna­li­e­za­vo­sť civil­né­ho oby­va­teľst­va. Doz­vi­e­te sa nap­rík­lad, z aké­ho tani­e­ra jedol vte­dajší pes uči­teľa deje­pi­su z Kamení­na, ako sa z rus­kej prilby stal kotol či zbe­rač míno­me­tu, na čo sa dá použiť tepaný pan­ci­er, akú funk­ciu mal drôt v noha­vi­ciach ame­ric­ké­ho pilo­ta, ktorý núdzo­vo pris­tál v Hron­skom Beňadiku.

Môže­te tiež zís­kať odpo­ve­de na to že na 23 mm guľo­me­te Iljušin­ské­ho bom­bar­dé­ra s dlhým dole­tom ako poras­tie vinič, ale­bo čo majú sli­ep­ky spo­loč­né s kole­som tan­ku Pant­her, ktorý nara­zil na mínu.

Naj­cen­nejší expo­nát múzea je sve­tový uni­kát: pril­ba jed­né­ho z voja­kov v dôs­led­ku výbuchu v neďa­le­kom lese skonči­la na mla­dom stromče­ku, kto­rá ju časom úpl­ne pre­rástla. Výs­led­ná zvlášt­na kom­po­zí­cia hlá­sa silu prí­rody a znovuzrodenia.

Kto sem prí­de, na chvíľu môže nao­zaj zažiť a pre­cí­tiť, čo sa v našom regió­ne udi­a­lo a pri všet­kej úcte a obdive bude chci­eť žiť tak, aby sa niečo podob­né už nikdy nezopakovalo.