Isten hozta az Oroszkai Hadtörténeti Múzeum honlapján!

Szü­lő­föl­de­men, az Alsó-Garam-men­te terü­le­tén a máso­dik világ­há­bo­rú alatt pon­to­san három hóna­pig állt a front, 1944 kará­cso­nyá­tól 1945 hús­vét­já­ig kemény har­cok zajlottak.

Már gye­rek­ko­rom­ban szí­ve­sen hall­gat­tam a szem­ta­núk vissza­em­lé­ke­zé­se­it és az idős embe­rek sze­mé­lye­sen tör­té­ne­te­it, ame­lyek­ben rész­le­te­sen mesél­tek ezek­ről az idők­ről és az akko­ri har­ci eseményekről.

10 éves korom­tól ennek hatá­sá­ra kezd­tem el hely­ben kato­nai emlé­ke­ket keres­ni majd gyűj­te­ni, és ez a szen­ve­dé­lyem a mai napig kitart, most már közel 40 éve.

Az elmúlt évti­ze­de­ke­ben szám­ta­lan érde­kes és rit­ka hábo­rús relik­vi­át sike­rült össze­gyűj­te­nem, melye­ket egy 1000 m²-es múze­um­együt­tes­ben ren­dez­tem be az érdek­lő­dök számára.

Biz­tos vagyok ben­ne, hogy a múze­um­ban lát­ha­tó első és máso­dik világ­há­bo­rú­ban hasz­ná­la­tos több száz fegy­ver, a műkö­dő har­ci jár­mű­vek, a rit­ka kitün­te­té­sek, a külön­fé­le élet­nagy­sá­gú dio­rá­mák, a kora­be­li hasz­ná­la­ti tár­gyak gyűj­te­mé­nye és a múze­um­ra jel­lem­ző egye­di han­gu­lat felejt­he­tet­len élmény min­den láto­ga­tónk számára.

Ha egy való­di idő­uta­zás­ra vágy­nak, várom Önö­ket sze­re­tet­tel, talál­koz­zunk a múze­um­ban!
Tisz­te­let­tel,

Zsá­ko­vics László

2023 decem­be­ré­ben Nyit­ra Megye Önkor­mány­za­ta támo­ga­tá­sá­val a „Kiegé­szí­tő szol­gál­ta­tá­sok kiala­kí­tá­sa a kerék­pá­ro­sok részé­re a Garam nevű bicik­lis útvo­nal men­tén” c. pro­jekt kere­tén belül a kerék­pá­ros turis­ták részé­re nyil­vá­nos tolet­te­ket épí­tet­tünk, ezzel is hoz­zá­já­rul­va az ide­gen­for­ga­lom fej­lő­dé­sé­hez régiónkban.

Köszön­jük Nyit­ra Megye Önkor­mány­za­ta anya­gi támogatását.