Vitajte na stránke Vojenského Historického Múzea Pohronský Ruskov!

V mojom rodis­ku, v regió­ne Hont pri spod­nom toku Hro­na počas 2. svet­ovej vojny boli tvr­dé boje medzi nemeck­ou a rus­kou armá­dou, totiž sa tu bojova­lo tri mesiace, od Via­noc 1944 do Veľ­kej noci 1945.

Už v det­st­ve som rád počú­val spo­mi­en­ky, prí­behy starších ľudí, kto­rí boli sved­ka­mi tých­to krutých udalostí.

Od mojich 10. rokoch pod vply­vom tých­to uda­los­tí som začal zbi­e­rať, vyhľa­dá­vať vojens­ké spo­mi­en­ky a do dnešných dní to robím prib­liž­ne 40 rokov.

V uply­nulých­Počas pre­došlých des­ať­roči­ach sa mi podar­i­lo vyz­bi­e­rať, vybá­dať nes­počet­né množst­vo voj­nových relik­vie, kto­ré som zari­a­dil do takz­va­né­ho voj­no­vé­ho múzea prib­liž­ne na ploche 1000 m².

Som pres­vedčený o tom, že v múzeu vys­ta­vo­va­né stov­ky zbra­ní z 1. aj z 2. svet­ovej vojny, funkč­né bojo­vé vozid­lá, zried­ka­vé vyz­na­men­ania, rôz­ne dio­rámy v životných veľ­kos­tí, zbi­er­ka dobových úžit­kových pred­me­tov. A jedi­neč­ná atmos­fé­ra toh­to múzea zane­chá u kaž­dé­ho návš­tev­ní­kov neza­bud­nuteľ­né zážitky.

Ak chce­te prežiť takz­va­né ces­to­va­nie v čase, tak sa teší­me na Vašu návš­te­vu, čakám Vás v múzeu!

S úctou:

Zsá­ko­vics László

V dec­emb­ri 2023 sme vďa­ka pod­po­re Nit­ri­ans­ke­ho samos­práv­ne­ho kra­ja rea­li­zo­va­li pro­jekt ” Tvor­ba dopln­kových služi­eb pre cyklis­tov pri cyk­loko­ri­dore Hron”, v rám­ci kto­ré­ho sme vybu­do­va­li verej­né toalety pre cyk­lo­tu­ris­tov. Aj s tým sme pris­pe­li k roz­vo­ju ces­tov­né­ho ruc­hu na území náš­ho regiónu. 

Ďaku­je­me za pod­po­ru Nit­ri­ans­ke­ho samos­práv­ne­ho kraja.