Südwind 2022

2022.07.28.

Ten­to rok už po 10. krát orga­ni­zu­je­me našu rozsi­ah­lu voj­no­vú výs­ta­vu v otvo­renom pri­es­tore Rus­ké­ho voj­no­vé­ho múzea! Dátum: 14. augus­ta 2022 Program: 11:00–11:45 Kyno­log­ický klub Ústav na výkon tres­tu odňa­tia slo­bo­dy Velký Dvor 11:45–12:30 Rekonšt­ruk­cia bojov 1. svet­ovej války 12:30–12:50 Ukáž­ka pyrotechnika 12:50–13:30 Ukáž­ka stu­de­nej vojny 13:30–14:00 Pre­zen­tá­cia vojens­kej techniky 14:00 Süd­wind ukáž­ka z 2. svet­ovej války Lístok Dieťa: 5 EUR Dos­pelý: 7 EUR Počas dňa […]