Südwind

Každý rok v augus­te orga­ni­zu­je­me našu rozsi­ah­lu voj­no­vú show s náz­vom Süd­wind, kto­rou si chce­me pri­po­menúť voja­kov, kto­rí zahy­nu­li hrdin­skou smrťou pri zráž­kach pozdĺž Hrona.

Na našom bojo­vom poli, kto­ré sa nachá­d­za vedľa hlav­nej budovy, preh­rá­vame bojo­vé scény za prí­tom­nos­ti tisí­cov divá­kov s viac ako 250 tra­dičný­mi vojak­mi, veľkým poč­tom bojových vozi­di­el a liet­adi­el, s choreogra­fi­ou, kto­rá sa kaž­do­roč­ne obno­vu­je. V takých­to prí­pa­doch využí­vame aj sta­rú dob­rú T‑34 z vozo­vé­ho par­ku múzea a bezchyb­ne fung­u­jú­ci obr­nený tran­sport­ér Sd Kfz zvaný polo­vič­ná hús­eni­ca. Na pro­vi­zór­nom boj­is­ku medzi budo­va­mi a zákop­mi sa bro­dí tank, ale­bo tu pris­tá­va­jú bomby z lietadiel.

V roku 2022 sa dvojj­azyč­ná voj­no­vá show bude konať augus­te a všet­ci sú vítaní!