Südwind 2022

Ten­to rok už po 10. krát orga­ni­zu­je­me našu rozsi­ah­lu voj­no­vú výs­ta­vu v otvo­renom pri­es­tore Rus­ké­ho voj­no­vé­ho múzea!

Dátum:

14. augus­ta 2022

Program:

11:00–11:45

  • Kyno­log­ický klub Ústav na výkon tres­tu odňa­tia slo­bo­dy Velký Dvor

11:45–12:30

  • Rekonšt­ruk­cia bojov 1. svet­ovej války

12:30–12:50

  • Ukáž­ka pyrotechnika

12:50–13:30

  • Ukáž­ka stu­de­nej vojny

13:30–14:00

  • Pre­zen­tá­cia vojens­kej techniky

14:00

  • Süd­wind ukáž­ka z 2. svet­ovej války

Lístok

  • Dieťa: 5 EUR
  • Dos­pelý: 7 EUR

Počas dňa je mož­né voľ­ne navš­tí­viť expo­zí­cie múzea!